Maatwerktraject Inclusief in 5 stappen

MAATWERKTRAJECT INCLUSIE WERKT

MAATWERK TRAJECT INCLUSIE WERKT

‘Inclusie werkt’ is een stapsgewijs maatwerktraject om van diversiteit en inclusie een succesfactor te maken. Zodat willen, ook écht kunnen wordt.

Voor die bedrijven die diversiteit en inclusie niet alleen als strategisch beleidspunt willen, maar ook het lef hebben het écht te gaan doen. Omdat ze weten dat het niet alleen een nobel streven is, maar van echte meerwaarde voor heel de organisatie.

In een inclusieve organisatie worden verschillen tussen medewerkers niet alleen herkent, maar ook erkent als succesfactor voor het bedrijf. Van een divers personeelsbestand wat betreft geslacht, culturele achtergrond, leeftijd etc. tot passende werk voor talentvolle medewerkers met een (arbeids)beperking.

Ondanks de bewezen meerwaarde, blijkt uit recent onderzoek dat slechts 20% van 2000 bedrijven in Nederland een actief diversiteitsbeleid heeft. Terwijl de werkgevers die hier actief op inzetten, aangeven de meerwaarde dagelijks te ervaren. Mits goed uitgevoerd.

DIVERSITEIT EN INCLUSIE ALS SUCCESFACTOR

 • Bedrijven met een divers personeelsbestand presteren beter
 • Diverse teams zijn innovatiever
 • Een inclusieve werkomgeving zorgt voor grotere medewerkersbetrokkenheid
 • Inclusiviteit leidt tot aantrekken talent
 • De inclusieve organisatie is het businessmodel van de toekomst

Voor het bereiken van deze resultaten is kritische durven kijken naar de eigen organisatiestructuur en -cultuur nodig. Past onze werkwijze nog bij onze doelen? En bij wat we willen of moeten uitstralen? Het goed geformuleerd antwoord op deze vraag kost tijd. En lef om de vinger af en toe op de zere plek te durven leggen.

Want hoe goed bedoeld ook; enkel een nobel streven zonder urgentie zorgt niet voor echte draagvlak, enkel een strategisch speerpunt zonder concrete doelen en KPI’s zet mensen binnen de organisatie niet echt in beweging en enkel in gesprek gaan met wie je altijd al sprak, zorgt niet voor echte verandering.

ZO WERKT HET WÉL IN DE PRAKTIJK

Wat nodig is voor succesvol inclusief werken, is een verbinding tussen beleid en praktijk. Een passend geheel van de verschillende bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsonderdelen. Zodat willen, ook echt kunnen kunnen wordt.

Door gebruik te maken van wat er al is binnen het bedrijf en juist dát te doen wat nog mist, kan dit voor veel meer bedrijven werkelijkheid worden. Dit vormt een enorme kans.

Het traject ‘inclusief in 5 stappen’ biedt het maatwerk dat hier voor nodig is. Beginnen bij de bedrijfsspecifieke doelen, kansen en uitdagingen vormt een goede basis. Het juiste startpunt voor de groei naar een inclusieve organisatie. Met een integrale aanpak, zodat het niet alleen bij de beleidsmakers of managers ligt, maar binnen de heel de organisatie aandacht heeft.

Geen eenmalig advies als papieren werkelijkheid, maar gericht op een duurzame verandering en hiermee van toegevoegde waarde voor het bedrijf. En zich ook zo uitbetaalt.

Het maatwerktraject kent een doorlooptijd van 3 tot 6 maanden, met vijf vaste processtappen die aantoonbaar bijdragen aan het eindresultaat.

Maatwerktraject inclusief werken

Het startpunt van de groei naar een succesvolle inclusieve organisatie is het beeld in krijgen van de bedrijfs- en/of branche specifieke kansen en uitdagingen. Tijdens de inclusiescan behandelen we een aantal essentiële onderdelen, zoals motieven, perspectieven en randvoorwaarden. De concrete voordelen voor jouw bedrijf, gebaseerd op praktische voorbeelden en theoretisch onderzoek, staan altijd centraal.

Na de scan ontvang je een verhelderende schets van de huidige en gewenste situatie. Waardoor er een duidelijke vraagstelling ontstaat, die direct richting zal geven aan het traject.

Genoeg signalen om verder aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie? Dan is het tijd om er dieper in te duiken. Welke sterktes, zwaktes, uitdagingen en kansen zijn er? Al tijdens het vertalen van de vraagstelling in heldere doelen, is het essentieel helder te hebben welke mensen betrokken moeten worden. En op welke manier. Middels een uitgebreide draagvlakscan komen we hier achter. Het vroegtijdig signaleren van de uitdagingen, maakt de kans op succes groter.

Zo ontstaan de eerste contouren van het traject.

Zodra veel van de randvoorwaarden en mate van draagvlak en ruimte om dit te vergroten duidelijk zijn, kan er richting worden gekozen. Bijvoorbeeld, op welke wijze komt jouw bedrijf tot een waardevol divers personeelsbestand? En hoe creëer je een inclusieve werkomgeving waar ieders talenten tot recht komen? Welke businesscase hoort hierbij? Voor elk bedrijf en sector gelden weer andere wegen tot succes.

Zo kan gekozen worden een nieuwe klant- of medewerkers doelgroep te betrekken, bedrijfsprocessen te herzien of alle medewerkers uit te dagen zich verder te ontwikkelen middels training.

In het plan van aanpak staat helder omschreven welke stappen nodig zijn om succesvol te groeien naar een inclusieve organisatie; hoe, met wie en wanneer?

We gaan aan de slag volgens het plan van aanpak. Waarbij een groot deel op de werkvloer zal plaatsvinden. Zichtbaarheid van de doelen en resultaten, is essentieel voor de draagvlak.

Als projectleider zorg ik dat activiteiten binnen de deadline de gevraagde resultaten oplevert, maar ik houd ook in de gaten of het project zichtbaar bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Hiervoor ga ik met verschillende belanghebbende de dialoog aan en neem mensen mee in het verhaal. 

De vraag ‘doen we (nog) de juiste dingen en de dingen juist?’ staat voorop en indien nodig, zal ik tijdig bijsturen.

De laatste, maar zeker niet minder belangrijke stap is terug- en vooruitkijken: wat is er bereikt, hoe, met wie en welke leerpunten zien we voor de toekomst? 

Zo kan er ook na afronding van het traject, blijvend worden gestuurd op resultaat en echte meerwaarde van diversiteit en inclusie binnen jouw bedrijf.

VAN NOBEL STREVEN NAAR MEERWAARDE

Het inzetten van een extern/interim adviseur en projectleider maakt verschil. Het kunnen kijken met een onafhankelijk en deskundige blik naar de organisatie, zorgt voor betere grip en sturing op de gewenste resultaten. De commitment voor de vijf processtappen van het maatwerktraject, zorgt voor gewicht vanuit de top en een gevoel van urgentie bij de medewerkers. Zo kom ik sneller en makkelijker met diverse afdelingen in gesprek. En kan de vertaling van beleid (waarom en wat?) naar praktijk (hoe?) écht worden gemaakt.

WAT LEIDT TOT…

 • Zicht op de mogelijkheden van diversiteit en inclusie binnen het bedrijf
 • Snel(ler) herkennen van de kansen en uitdagingen
 • Vertaling naar heldere doelen
 • Draagvlak bij de juiste mensen en stakeholders, zowel intern als extern
 • Juiste implementatie en uitvoering van de doelen en KPI’s
 • Vele financiële en concurrentie voordelen voor het bedrijf


Bovendien is door mijn aanpak van gerichte interventies en kennisoverdracht, externe inhuur bijna in alle gevallen voordeliger dan eigen personeel hiervoor vrijmaken. Tevens geldt voor al het bovenstaande, dat het (financieel) resultaat oplevert voor het bedrijf als geheel.

DSC_1831

VOOR BEDRIJVEN MET LEF

Het maatwerktraject is met name geschikt voor bedrijven in de (semi) particuliere sector met commerciële belangen. Omdat hier enorme kansen liggen. De groei naar een inclusieve organisatie levert resultaat op diverse gebieden, zoals innovatie, marketing, kwaliteit en personeel. Echter, meer dan eens ontbreekt het aan de benodigde tijd en gewenste expertise om het optimaal in de praktijk te brengen.

BEN JIJ..

 • Beleidsmaker, bijv. op het gebied van Bedrijfsvoering, KAM, Personeelzaken of MVO/Participatie
 • (Operationeel) manager en verantwoordelijk voor de uitvoering van bovenstaand beleid
 • Intern project-/programmamanager en kun je externe kennis en ervaring gebruiken
 • Als transitie- of kwaliteitsmanager op zoek naar een onafhankelijke, deskundige blik
 • MVO manager en wil je de ambities sneller verwezenlijken
 • Directeur van een (MKB) bedrijf en heb je geen van bovenstaande functies in huis

En heb jij kortom het gevoel dat je meer kan, wil of moet met diversiteit en inclusie? Maar weet je niet waar te beginnen? Ervaar je gebrek aan tijd, overzicht of kennis? Of heb je juist het gevoel alles al geprobeerd te hebben? En werkt de constante weerstand demotiverend? Juist omdat jij weet dat diversiteit loont en inclusie werkt?

Neem dan via onderstaand formulier, vrijblijvend contact op om te verkennen waar voor jouw organisatie de mogelijkheden liggen om van diversiteit en inclusie een succesfactor te maken.

KENNISMAKEN?

Vul onderstaand formulier in om contact op te nemen.